top of page

תחומי התמחות

הוכהויזר יועצי מס מתמחה בתחומים הבאים
שרותי בקרות וחשבונאות

בקורת דו"חות כספיים של חברות, עמותות ושותפויות והתאמתם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה). 

יעוץ במיסוי מקומי ובינלאומי
 • יעוץ במיסוי מקומי, שיקולי התאגדות בארץ

 • תיכנוני מס ליחידים וחברות וחוות דעת מקצועיות

 • עריכת דו"חות שנתיים על ההכנסה - יחידים וחברות

 • הכנת דו"חות הצהרת הון

 • יעוץ במיסוי בינלאומי, שיקולי מס בהקמת חברות זרות

 • ייצוג לקוחותנו במשרדי המס השונים, מס הכנסה מע"מ והמוסד לבטוח לאומי

 • טיפול באישורי החלטה מקדימה (פרה רולינג) משלטונות המס

 • חוות דעת מומחה בפני בית המשפט. 

יעוץ וליווי פיננסי
 • בניית תכניות עסקיות

 • ליווי פיננסי, לרבות איתור מסגרות אשראי ומימון

 • יעוץ במשאבי אנוש

 • יעוץ ארגוני ועיסקי.

בקרות פנים
 • ביקורת פנימית עפ"י צרכי הלקוח

 • ניתוח מבנה האירגון, איתור ליקויים והצעת פתרונות

 • יעוץ ארגוני

 • הכנה וכתיבת נוהלי עבודה תקינים.

חשבות שכר
 • הדרכה ויעוץ ביחסי עבודה עפ"י חוקי העבודה

 • תכנוני מס להקטנת עלויות המעביד

 • הפקת תלושי משכורת חודשיים

 • דיווח לרשיות המס המתאימות

 • יעוץ בחובות החלות על המעסיק הן מחוקי העבודה והן מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

 • יעוץ ביטוחי ופנסיוני

 • פרישה ופיצויים לרבות פרישה מוקדמת

 • תאומי מס לעובדים ביותר ממשרה אחת

 • סיוע בתביעות מול המוסד לבטוח לאומי בענייני גמלאות, פגיעה בעבודה ועוד

 • בדיקת תלושי שכר של עובדים שכירים ויעוץ בצימצום חבות המס שלהם. 

שרותי הנהלת חשבונות
 • ניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה והחד צידית

 • התאמות בנקים תוך שאיבת נתוני הבנק באמצעות תקשורת מחשבים

 • ניתוח כרטיסי לקוחות וספקים

 • דיווחים שוטפים למוסדות המס

 • דיווחים בקווי תקשורת ישירה למוסדות המס, תוך זיכוי הלקוח בימי ערך מועדפים  (בין שבוע עד שבועים)

 • החזרי מע"מ בקווי תקשורת ישירים המאיצים את ההחזרים עד 5 ימים

 • הפקת דו"חות תקופתיים והשוואתיים עפ"י צרכי הלקוח. 

הענקת שירותים משפטיים
 • משפט אזרחי מסחרי לרבות שירותי גבייה והוצל"פ

 • ייצוג בבית הדין לעבודה

 • דיני מקרקעין לרבות מיסוי מקרקעין

 • דיני משפחה

יעוץ בנושאים פנסיוניים
 • ייעוץ בנושאי קופ"ג וקרנות השתלמות

 • התמחות מיוחדת בקרנות פנסיה וביטוח חיים

 • בדיקת כדאיות בביטוחים ופנסיות קיימות לעומתמוצרי ביטוח חדשים

 • סיוע לקבלת החלטות בעת פרישה

החזרי מס לשכירים

שכירים, שממשכורתם מנוכים מיסים ו/או דמי בטוח לאומי ומס בריאות עלולים להקלע למצב של תשלומי מס יתרים לשלטונות המס עקב הרפורמה במס ההכנסה יחויבו שכירים רבים לדווח על הכנסותיהם הפיננסיות בארץ ובחו"ל אנו נסייע בהכנת והגשת הדו"חות תוך הכוונה לצימצום חבות המס האפשרית עפ"י החוקים השונים כמו"כ, שכירים בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים, עורכי דין, מהנדסים ועוד, אינם מודעים להטבות המס המגיעות להם ויוכלו לממש זכאותם להחזרי מס באמצעות משרדנו. 

דיני עבודה
 • יעוץ לעובדים ומעסיקים בכל הקשורלזכויות הנובעות מכוח דיני העבודה השונים

 • ייצוג ע"י עו"ד בבית הדין לעבודה

 • ייצוג ע"י יועץ מס מול הסתדרות העובדים

bottom of page