אישור על תקופת העסקה

תאריך: ______
לכבוד ______________

                                             אישור על תקופת העסקה
הרינו לאשר כי העובד ___________ת.ז. ____________, הועסק בחברתנו_________ החל מיום
________ועד ליום_________.

בכבוד רב,
_________________

הוכהויזר יועצי מס   |   טלפון: 04-8625171   |  פקס:  04-8621879   |   רחוב בית שאן 19, ת"ד 5464, חיפה 33173   |   amirh7@netvision.net.il   |   © כל הזכויות שמורות להוכהויזר יועצי מס