top of page

המאבק לצדק לבני זוג הסתיים בהצלחה!

 

המאבק לצדק לבני זוג הסתיים בהצלחה !
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

עשר שנים של מאבק לצדק ושוויון מיסוי הסתיימו בהצלחה, כאשר מליאת הכנסת אישרה ביום שני 30.12.2013 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה – המפורטת בנוסחה המלא למטה, כך שמינואר 2014 יוכלו גם בני זוג העובדים בעסק משותף שבבעלותם, לערוך את חישוב המס על הכנסתם בשיטת חישוב המס הנפרד.

יותר מ- 60 שנים שררה בישראל אפליה לרעה של בני זוג העובדים ביחד באותו עסק, עד שבמאי 2003 קבע בהמ"ש העליון בפס"ד קלס כי מדובר באפליה לא צודקת. אלא, שמנהלי רשות המיסים החליטו לא לקבל את קביעת בהמ"ש תוך הצרתה לפרשנות מצמצמת ביותר.

עמדת רשות המיסים נדחתה בשני ערעורי מס, שבהם ייצג משרדנו את בני הזוג שקורי במחוזי תל אביב ואת בני הזוג כהן במחוזי נצרת. רשות המיסים הגישה ערעור על שני פסקי דין אלו לבהמ"ש העליון, אשר למרבה התדהמה החליט בעניין מלכיאלי, בפברואר 2012 לקבל את עמדת רשות המיסים, למרות שקבע כי מדובר בהוראת חוק מקפחת ולא צודקת שראוי כי המחוקק יתקן אותה.

לאחר שגם העתירה לדיון נוסף שהגיש משרדנו לבהמ"ש העליון נדחתה, החל מאבק ציבורי רחב וסוער לשינוי פקודת מס הכנסה בעניין זה. מאבק שהסתיים בהצלחה בימים אלו, הגם שנושא הרטרואקטיביות של תחולת השינוי לא תוקן בחקיקה כפי שדרשנו והיה נכון לעשות.

סופם של דברים היה בתיקון החוק באופן נכון וצודק תוך ביטול מוחלט של תקרת ההכנסה המזכה בחישוב מס נפרד, ביטול מגבלות שעות וימי העבודה, ביטול הצורך בהודעה מראש ואי אישור דרישת רשות המיסים לקבוע קנס גירעון מוגדל במיוחד בגין הפרשי חבות מס בעניין זה דווקא. נותרו עדיין שני המבחנים בדבר הצורך בעבודת בן/בת הזוג ובדבר גובה השכר הראוי, אשר יבטיחו כי רק בני זוג העובדים ביחד באמת יזכו לחישוב המס הנפרד. חשוב לזכור כי עליהם יחול נטל ההוכחה לעניין התקיימות מבחנים אלו.

בני זוג רבים שיזכו מחודש ינואר 2014 לחישוב מס נפרד שיזכה אותם בתוספת נטו של כמה אלפי ₪ לחודש, חייבים תודה לראשי מטה המאבק הציבורי - שחר שקורי ומוטי סלומון, לכל חברי מטה המאבק שנפגשו עשרות פעמים עם אנשי רשות המיסים, עם חברי כנסת בכלל ועם חברי ועדת הכספים בפרט, בוועדה הקודמת בראשות מ. גפני ובוועדה הנוכחית בראשות נ. סלומינסקי. תודה מיוחדת לשר האוצר יאיר לפיד שלקח החלטה אמיצה לתקן את החוק וללא תקרת הכנסה וגם למשה אשר מנהל רשות המיסים הנוכחי אשר הפגין אהדה רבה בפגישות רבות לעמדת מטה המאבק. ליועצים המקצועיים שסייעו לי בנושא: עו"ד גלי עציון מנעמת, ורו"ח דורית גבאי ולכל נציגי הלשכות המקצועיות שהתייצבו שוב ושוב לטובת העניין.

ביום 30.12.2013 עברה הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בקריאה שנייה ושלישית והתקבל נוסחו החדש כדלקמן:

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד–2013*

 

תיקון סעיף 57

1.

בפקודת מס הכנסה‏[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 57(ב) –

 

 

(1) בפסקה (1) –

 

 

 

(א) ברישה, הקטע החל במילים "עד סכום" ועד המילים "מחברי הקיבוץ" – יימחק;

 

 

 

(ב) במקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא:

 

 

 

 

"(א) עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה;

 

 

 

 

(ב) עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ;";

 

 

(2) בפסקה (3), המילים "36 שעות בשבוע" – יימחקו.

תיקון סעיף 64ב

2.

בסעיף 64ב(ב) לפקודה, במקום "הכנסת בן זוג הבאה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן זוגו לפי סעיף 66(ד)" יבוא "הכנסה ממקור הכנסה משותף לפי סעיף 66(ד) שלא מתקיימות לגביה הוראות אותו סעיף".

תיקון סעיף 66

3.

בסעיף 66 לפקודה –

 

 

(1) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 

 

 

"(ד)

(1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, רק אם התקיימו כל אלה:

 

 

 

 

 

(א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

 

 

 

 

 

(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

 

 

 

 

 

(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;

 

 

 

 

(2) לעניין סעיף קטן זה, "מקור הכנסה משותף" – מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.";

 

 

(2) סעיף קטן (ה) – בטל.

תיקון סעיף 67

4.

בסעיף 67 לפקודה –

 

 

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בחלקים שווים" יבוא "בהתאם להוראות סעיף 66(ד)";

 

 

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תחולה

5.

חוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך.

 

bottom of page