top of page

מדריך מורחב להחזרי מס בשל הפסדי שוק ההון

כאשר הטילו מס על רווחי הבורסה, כנראה לא לקחו בחשבון שיכולים להיות גם הפסדים בבורסה. המס בשיעור של 20% על הרווחים הריאליים מנוכה כמס במקור אוטומטית עם המימוש. כעת, לאור ההפסדים החריפים בבורסה, מגיע למשקיעים לפחות לקבל את החזר המס שנוכה במקור. במדריך זה, נסקור את מגוון האפשרויות לקבל החזרי מס או הקלות מס עקב ההפסדים, כדלהלן:


1. הפסדים מניירות ערך ניתן להפחית מרווחים מניירות ערך שנוצרו בתחילת השנה. כך שאם הרווחתםבתחילת השנה, נניח סך של 100,000 ש"ח ושילמתם מס במקור בשיעור של 20% מהרווחים הריאליים כלומר 20,000 ש"ח, וכעת נוצרו לכם הפסדים בסך של 80,000 ש"ח, זכותכם תהיה להגיש דוח שנתי לפקיד השומה בשל שנת המס 2008 ולדרוש את הפרש המס במקור ששולם בחזרה בגין קיזוז ההפסדים מניירות הערך מהרווחים שהיו. בדוגמה שלנו יגיע לכם 16,000 ש"ח בחזרה מרשות המיסים 

(="20,000-16,000" ).


כמובן שאם ההפסדים גבוהים יותר מהרווחים, תקבלו את כל המס שנוכה לכם במקור על ידי הבנק או הברוקר בחזרה מרשות המיסים. במקרה שלנו כל 20,000 ש"ח ששולמו יוחזרו על ידי פקיד השומה לחשבונכם בבנק וימלאו אותו קצת מחדש.


2. שימו לב, כי הפסדים שהיו לכם בשנים קודמות ממסחר בניירות ערך, ולא קוזזו מרווחים באותן שנים, כל שנה לגופה, לא יועברו אוטומטית משנה לשנה על ידי הבנק או הברוקר. כך שאם אתם לא תקפידו לקזז את ההפסדים משנים קודמות מרווחי השנה, אף אחד לא ייעשה זאת במקומכם, ותשלמו או שילמתם כבר - מס מיותר.


3. באם במקביל להפסדים יש לכם עדיין רווחים על ניירות ערך אחרים ואתם עומדים לממשם, מוצע לפנות לפקיד השומה מיידית, על מנת לקבל פטור מניכוי במקור על הרווחים מניירות הערך שימומשו ברווח, לאור ההפסדים שמומשו במקביל. אל תסמכו על הבנק או הברוקר שיקזזו את ההפסדים בעצמם עבורכם. עצה זו נכונה היות ואין אחידות בין הבנקים והברוקרים בעניין קיזוז הפסדים מרווחים, כדאי לכם לדאוג לעצמכם.


4. בכל מקרה, באם אתם מנהלים חשבונות ניירות ערך בכמה בנקים או ברוקרים, ואפילו שני חשבונות באותו בנק עצמו, זכרו שהבנק לא מבצע קיזוז הפסדים מחשבונות ניירות ערך שונים, אפילו באם הם מנוהלים באותו סניף. הקיזוז של הפסדים שנוצרו קודם כנגד רווחים הנוצרים מאוחר יותר, נעשה לפי הנחיות רשות המיסים לבנקים ולברוקרים בכל חשבון ניירות ערך בנפרד. כדי לקזז, יש לפנות לפקיד השומה ולבקש אישור פטור מניכוי במקור או מס מופחת לפי תוצאת הקיזוז.


5. הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז מהכנסות מריבית מניירות ערך שנבעו באותה שנה. כך שניתן לקבל פטור ממס במקור מפקיד השומה, גם בשל מימוש אגרות חוב, לרבות מק"מים, אשר חופנות בתוכן הכנסות ריבית שיקוזזו מההפסדים. לדוגמה: באם היה לכם הפסד מהבורסה בסך של 120,000 ש"ח והרווחתם במק"מים או באג"ח אחרים סך של 50,000 ש"ח, תוכלו להימנע מתשלום כל מס על רווחי הריבית מהאג"ח, ואפילו תישאר לכם יתרת הפסד לקיזוז בסך של 70,000 ש"ח.


6. הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז מהכנסות מדיבידנדים שימשכו בעלי שליטה עד תום השנה מחברות שבשליטתם, כולל מחברות פרטיות. לכן, כדאי להקטין את השכר מהחברות, בין היתר, לאור המיתון הצפוי, ולמשוך במקומו דיבידנדים ללא מס וללא ביטוח לאומי. לדוגמה: נניח שיש לכם יתרת הפסדים בבורסה בסך של 120,000 ש"ח ועד עתה משכתם מחברה שבשליטתכם משכורת בסך של 25,000 ש"ח ברוטו לחודש. כדאי לכם לשקול להפחית את המשכורת החודשית לסך של 15,000 ש"ח ברוטו לחודש ואת היתרה בסך של 120,000 ש"ח למשוך כדיבידנד שנתי מהחברה. בדרך כלל דיבידנדים חייבים במס הכנסה בשיעור של 25% , אבל בגלל שהם יקוזזו מההפסדים – לא תשלמו מס על הדיבידנדים וגם תחסכו מס גבוה יותר החל על המשכורת ואפילו תחסכו ביטוח לאומי שהיה צריך לשלם על השכר שהופחת ואינו חל על הכנסות מדיבידנדים. רק לזכור שלהצעה זו יש השלכות גם על סוציאליות וביטוחי אובדן כושר עבודה ולכן יישמו אותה בזהירות לאחר התייעצות עם מומחה.


7. פטור ממס, מגיע על רווחי בורסה, בתנאים מסוימים, גם למי שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה וכן מגיע פטור בתנאים מסוימים, למי שסך הכנסתו והכנסות בן זוגו לא עלו על 53,280 ש"ח בשנת 2008.


8. הפסדים מניירות ערך של סוחרים בניירות ערך ניתן לקזז מכל הכנסותיהם, לרבות ההכנסות העסקיות, הכנסות ממשכורת או הכנסות משכירות. כדי להיחשב סוחר בניירות ערך יש להוכיח פעילות במחזור גדול בהיקף של כמה מיליוני ש"ח, תדירות גבוהה של מסחר במהלך השנה ורצוי אף לפתוח מיידית תיק כ-"עוסק בניירות ערך" במשרד פקיד השומה עוד השנה ולנהל לפעילות זו, הנהלת חשבונות כחוק, כפי שמקובל בעסק דומה.


היתרון בסיווג ההפסדים מהבורסה כהפסדים מעסק, הוא בעובדה שעל ידי כך, ניתן יהיה לקזז הפסדים אלו מכל הכנסה אחרת שיש לאותו יחיד, באותה שנת מס. גם אם היא הכנסה מעסק אחר, הכנסה משכירות או הכנסה מרווח הון או שבח מקרקעין. יותר מכן, הפסדים כאלו ככל שלא ינוצלו לקיזוז בשנה הנוכחית, יוכלו להתגלגל הלאה לשנים הבאות ולהתקזז בהן מכל הכנסה אחרת מעסק או מרווח הון או שבח מקרקעין בעסק.


החיסרון בסיווג ההפסדים מעסק, בכך שפקיד השומה שלכם יכול לקבוע כי גם בשנים קודמות הרווחים שלכם מהבורסה היו מעסק, ולכן היו חייבים במס הכנסה מלא שחל על הכנסה מעסק. במקרה כזה צפויה גם חבות בביטוח לאומי על אותם רווחים.


מובן שאם היקף הפעילות בשנים הקודמות היה קטן משמעותית מהשנה או ממילא היו לכם הפסדים גם בשנים קודמות, כדאי לנצל את האפשרות לסווג את ההפסדים כהפסדים מעסק ולקזזם מכל הכנסה אחרת השנה כאמור או לגלגלם לקיזוז בשנים הבאות.


9. הפסדים מניירות ערך ניתן לקזז מרווחי הון. כך שכדאי לשקול מימוש נכסים והשקעות עוד השנה לניצול מהיר של ההפסדים שיקוזזו מרווחי המימוש. לדוגמה באם יש לנו הפסדים מהבורסה בסך של 120,000 ש"ח, אנו יכולים עכשיו למכור נכס שיש לנו, כגון: מניות לא סחירות, פטנטים או זכות לאי תחרות, ומהרווח הריאלי ממנו נוכל לקזז את אותם 120,000 ש"ח ולשלם מס מופחת רק על הפרש הרווח אם נשאר רווח לאחר הקיזוז.


10. הפסדים מניירות ערך ניתן לקזז גם משבח מקרקעין. כך שכדאי לשקול מימוש מקרקעין השנה, תוך הפחתת מס השבח שיוטל עליהם, עקב קיזוז ההפסדים משוק ההון. בדוגמה שלנו, נוכל לקזז את ההפסדים בסך של 120,000 ש"ח מהשבח הריאלי שייווצר לנו ממכירת נכס המקרקעין.


אפשר גם לוותר על ניצול פטור ממכירת דירת מגורים ולקזז מהשבח שנוצר במכירת דירת המגורים את ההפסדים מהבורסה ובכך לשמור אופציה לניצול הפטור ממכירת דירת מגורים אחרת בעתיד הקרוב. שהרי ניצול פטור מדירת מגורים שנייה, אפשרי רק כל ארבע שנים. אי ניצול הפטור עכשיו יאפשר ניצולו במכירת דירה אחרת בארבע השנים הבאות שאולי השבח ממנה יהיה גבוה בהרבה מהשבח הצפוי מהדירה שתימכר עתה.


11. הפסדים מהשקעות שירדו לטמיון, לרבות בשל ערבויות אישיות שחולטו, ייחשבו כהפסדי הון, הניתנים גם הם לקיזוז מרווחי הון, לרבות משוק ההון או מימוש נכסים אחרים או לקיזוז מרווחים שנוצרו עקב מכר מקרקעין.


נניח שהשקעתם, שלא דרך הבורסה, בחברת סטארט-אפ שכרגע סיכוייה לשרוד אפסיים. אין זה משנה מהי דרך ההשקעה: בהון, מתן הלוואת בעלים, העמדת בטחונות לחברה או אפילו ערבויות. ככל שתוכיחו כי ההשקעה ירדה לטמיון כולה או חלקה, הרי אותו הפסד ייחשב כהפסד הון, הניתן לקיזוז מרווחי הון אחרים שייווצרו לכם, לרבות רווחי בורסה באם היו לכם השנה או ייווצרו בשנים הבאות ולרבות רווחי הון אחרים ואפילו כנגד שבח מקרקעין שתימכרו ברווח שיקוזז לצורכי מס מאותם הפסדים.


12. כדאי בכל מקרה לממש את ההפסדים, אף באם לא צפוי להם ניצול מלא בשנת 2008, היות וניתן להעביר הפסדים לקיזוז מרווחי הון או שבח מקרקעין בשנים הבאות ללא הגבלת זמן. תימכרו את ניירות הערך שלכם בהפסד. המכירה כבר תיצור לכם הפסדים מוכרים למס שאותם תוכלו לנצל בהתאם לאמור מעלה. אף אם תרכשו בחזרה את אותם ניירות ערך שמכרתם וערכם יעלה בעתיד, עדיין ככל שלא תממשו את ניירות הערך שערכם יעלה, לא ייחשבו הרווחים לצורכי מס ורק ההפסדים שמומשו ייחשבו.


13. באם אתם סוחרים בניירות ערך, הפסדים מהמימוש שתעשו עכשיו, יעמדו לזכותכם לקיזוז מכל סוגי ההכנסות שיהיו לכם השנה, כולל מהכנסות עסקיות או משכירות ולא רק מרווחי הון או משבח מקרקעין ובלבד שתקפידו להגיש דוח שנתי שבו ידווחו ההפסדים לפקיד השומה.


14. מימוש ההפסדים כדאי, אפילו באם לדעתכם צפויים רווחים בשנים הבאות משוק ההון, שכן על רווחים שטרם מומשו לא משלמים מס, בעוד שהפסדים שמומשו נותנים מגן מס מיידי בעת המימוש.


15. בקיצור, למה אתם מחכים, הפסדתם בבורסה, לכו למומחה מס שייתן לכם עצות איך למזער את ההפסדים באמצעות ניצול נכון של תכנוני המס האפשריים, לרבות מימוש נכסים קיימים ברווח שאולי חייב במס גבוה שהיה קיים לפני הרפורמה במס, שהוא מס שיכול להגיע עד 47% ליחיד על רווח הון או שבח ריאלי ממימוש מקרקעין שנצבר מיום רכישת הנכס ועד הרפורמה במס בשנת 2001 לגבי נכסי מקרקעין או 2003 לגבי נכסי הון אחרים לרבות נכסי מקרקעין בחו"ל.
לדוגמה: רכשתם נכס מקרקעין בשנת 1991 ואתם תמכרו אותו השנה, הרי קחו בחשבון שעל הרווח משנת 1991 ועד לשנת 2001 יחול עליכם מס עד 47% ועל הרווח משנת 2001 ועד היום יחול עליכם מס בשיעור של 20% בלבד. ככל שתימכרו עכשיו את הנכס הרי תוכלו לקזז את הפסדי הבורסה מהרווח ממנו.


באם תקנו נכס אחר במקומו, על הרווח במימושו תשלמו רק 20% מס בלבד, היות והרכישה כבר תיעשה לאחר הרפורמה במס.


הדוגמה נכונה גם לגבי נכסים אחרים כגון: מניות ובלבד ששנת הרפורמה שהקטינה את המס לגביהם היא 2003.


16. בכלל, נצלו את שווי השוק הנמוך של המניות שאתם מחזיקים, אפילו מחוץ לבורסה, או את שווי המקרקעין שכבר ירד ועוד יירד, כדי לממש מיידית ולמנוע מיסוי על הרווח שנצבר מהם עד הרפורמה במס כאמור, לפי מס של 47%. מימוש כזה ורכישה מחדש יכול לגרום להפחתת המס עד שיעור של 20% בלבד. לדוגמה: ערך החברה שלכם ירד משמעותית בין משום שהמניות שלה נסחרות בבורסה ובין משום שהיא עומדת להיות מושפעת מהותית מהמצב בשוק העולמי או המקומי לרעה. במקרה כזה שווה למכור מהר את המניות במחיר נמוך שהוא שווי השוק היום, שיביא לחבות מס נמוכה. מכירה כזו במחיר שוק אפילו לקרוב, תביא לשיעור מס נמוך של 20% בלבד בעת המכירה של אותו נכס על ידי הקרוב.


17. רק תדעו לעשות זאת נכון ולגיטימי מבלי שעסקאות כאלו ייחשבו לכם כעסקאות מלאכותיות. שהרי באם מדובר בעסקה מלאכותית תחויבו במס רגיל. זה אפשרי אך בחוכמה. במיוחד לאור פסיקת המס האחרונה בנושא זה.bottom of page