top of page

תכנון מס בטרם תשלום 10% מס על הכנסות משכר דירה עד 30.1.2014

בסעיף 122 לפקודת מס הכנסה מעוגן מסלול המיסוי של הכנסות מהשכרת דירה למגורים בשיעור של 10% בלבד מההכנסות.

במסלול זה, על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס.

 

לאור זאת, על משכירי דירות שבוחרים במסלול ה-10%, לשלם את המס כאמור בגין דמי השכירות שקיבלו מהשכרת דירת/דירות מגורים בישראל בשנת המס 2013, עד ולא יאוחר מיום 30.1.2014.

 

נזכיר כי לפי הוראות אלו, המס המוטל על דמי שכירות מהשכרת דירה/דירות המשמשת/ות למגורים בישראל הינו בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות. זאת, ללא מגבלה לגבי סכום השכירות אך בתנאי שמדובר בהכנסה שאינה נחשבת להכנסה מעסק.

 

אולם, משכיר הבוחר במסלול זה אינו זכאי לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות. הוא אינו זכאי לקיזוזים (הפסדים), זיכויים (נקודות זיכוי) או לפטורים (פטור ממס לנכה) מההשכרה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.

 

לכן, טרם בחירה במסלול 10% ואפילו במסלול הפטור ממס על הכנסות מהשכרה למגורים, כדאי לבחון בחירה במסלול המיסוי הרגיל, שבמסגרתו ישולם מס רק על הרווח מהשכירות. דהיינו: על ההכנסות מהשכירות בניכוי הוצאות המימון, הפחת והתחזוקה החלות על המשכיר. במקרים רבים דווקא מסלול זה מגלה כי יש הפסדים לצורכי מס מההשכרה כך שאין צורך לשלם מס בכלל בגין ההכנסות מההשכרה.

 

יתרה מכך, ההפסדים מהשכרה ניתנים לניכוי מהשבח בעתיד במכירת הדירה. בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין יחול כידוע מס שבח במכירת כל דירה כשלמוכר יש דירה נוספת, והדרך לחסוך במס שבח זה, היא על ידי ניצול ההפסדים מההשכרה (כמו גם ניצול הפסדים הוניים אחרים לקיזוז מהשבח).

bottom of page