top of page

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ 1.1.12 , נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים - עובדים ולהם ילדים קטנים . ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים.

 

ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים , בין היתר, באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 218 ש''ח לחודש (נכון לינואר 2013)


א. נקודות זיכוי בגין פעוט
לראשונה, מוענקות נקודות זיכוי, בין היתר, גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס (להלן פעוטות).

 

נקודות הזיכוי יינתנו לכל האבות לילדים )למעט אלה הזכאים לנקודות זיכוי בשל העובדה שהם חיים בנפרד והילדים בחזקתם שאז תהיה זכאית האם( וכן לכל הורה שבן זוגו נפטר או שילדו רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני .

 

נקודות הזיכוי יינתנו באופן הבא:
 נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.
 שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

 

ב. נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5
בנוסף, החל מה 1.1.2012 גם אמהות ייהנו מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת - לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (זאת, מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן הן זכאיות בגין כל ילד).

 

מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/ אשה) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.

 

את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

 

 

נקודות זיכוי על פי המצב המשפחתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו היגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9
הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס
יילוד: ילד בשנת הלידה
בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 18

 

מענק הכנסה
בתשלום "מענק הכנסה" בגין שנת 2012 שישולם לזכאים מתוקף חוק "מס הכנסה שלילי" החל מיום 1.1.2013 , יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:
 עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר
 עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

 

* פרטים נוספים בדבר הזכאות ל"מענק הכנסה" ניתן ברר במוקד הטלפוני: * מסים, 4954
דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק

bottom of page