top of page

הידעת? - טיפים בנושא מיסים

מדרגות מס הכנסה לשנת 2024

7 סיבות למה כדאי לעבוד עם יועץ מס

 

מהרגע ראשון שבו חושבים על פתיחת עסק חשוב לעשות את זה כמו שצריך, בליווי של משרד יועץ מס שמלווה אותך לעורך כל הדרך. זה רווחי, משחרר לעסות את מה שאתם טובים בו ומעביר את האחריות על ההתנהלות מול הרשויות לאיש מקצוע

מס הכנסה מחזיר לך כסף!!!

 

לשכירים ועצמאים -  בימים אלה מיושמת החלטת משרד האוצר על הרחבת התוכנית לתשלום ’‘מענק עבודה‘‘ –
”מס הכנסה שלילי“, לעובדים בכל הארץ. מטרת התוכנית בין היתר, הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים.

ביטוח מנהלים לקראת שנת 2014

 

בינואר 2014 נכנסה לתוקף הגדלה של התשלומים הפנסיוניים, מכוח צו ההרחבה המטיל חובת תשלומים כאלה בכלל המשק. אנו מבקשים להביא כאן בפניכם סוגיה המתעוררת בעניין היקף התשלומים מכוח צו ההרחבה.

מדריך להחזרי מס בשל הפסדי שוק ההון

 

כאשר הטילו מס על רווחי הבורסה, כנראה לא לקחו בחשבון שיכולים להיות גם הפסדים בבורסה. המס בשיעור של 25% על הרווחים הריאליים מנוכה כמס במקור אוטומטית עם המימוש. אך כאשר יש הפסדים בבורסה, מגיע למשקיעים לפחות לקבל את החזר המס שנוכה במקור. במדריך זה, נסקור את מגוון האפשרויות לקבל החזרי מס או הקלות מס עקב ההפסדים.

"נקודת האיזון" לבעלי שליטה בשנת 2014

 

עד איזה שכר ישנה כדאיות למשוך כ"משכורת", ומעבר לאותו השכר ישנה כדאיות למשוך כ"דיבידנד"

תכנון מס בטרם תשלום 10% מס על הכנסות משכר דירה עד 30.1.2014

 

בסעיף 122 לפקודת מס הכנסה מעוגן מסלול המיסוי של הכנסות מהשכרת דירה למגורים בשיעור של 10% בלבד מההכנסות. במסלול זה, על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס.

הסמכות לקביעת מועדי חופשה

 

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד

bottom of page