top of page

היערכות לסוף שנת המס 2013

שנת המס 2012 מסתיימת ממש בימים אלו. להיערכות נכונה לסוף שנת המס כדאי שבעלי העסקים קטנים וגדולים יפעלו על מנת לצמצם את חבות המס שתחול עליהן בגין שנת המס החולפת, כדי למנוע הפתעות בעתיד עם הגשת הדו"ח השנתי בעוד כחצי שנה.


ראשית, כדאי לערוך בדיקת חבות מס הכנסה על הרווח שנצמח בעסק בשנת 2013, על בסיס דו"ח רווח והפסד האחרון של העסק שיופק ממערכת הנהלת החשבונות. יש לבדוק את גובה סכום המס הצפוי לתשלום (או להחזר) מראש לפי הנתונים הנוכחיים בשנת 2013. כדאי להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי החבות/החזר המס הצפוי, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה או החזר מס גדול בדו"ח השנתי שלא לצורך.


ככל שיש חבות מס גבוהה לתשלום, כדאי לעשות פעולות להקטנת ההכנסה החייבת, כגון, על ידי דחיית הכנסות והקדמת הוצאות שוטפות למדווחים על בסיס מזומן או קבלת אישורי חובות אבודים, חיסול מלאי מת וקבלת הערכה שמאית על ירידת ערך מלאי המקרקעין למדווחים על בסיס מצטבר. אם יש הכנסה נמוכה או הפסדים בעסק, כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידי העסק הכנסה חייבת מספיקה לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות והניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו. שהרי לא ניתן להעביר את אלו משנה לשנה.


עוד מומלץ, לבצע בדיקת חבות ביטוח לאומי על הרווח שנצמח בעסק בשנת 2013, על בסיס דו"ח רווח והפסד האחרון שהופק ממערכת הנהלת החשבונות. יש להתאים את שיעור המקדמות לביטוח לאומי לפי החבות/החזר לדמי הביטוח לפי שיעור של כ-15% מסך הרווח הצפוי לשנת 2012, כדי שלא תיווצר חבות דמי ביטוח גדולה או החזר שלא לצורך.


ככל שחל גידול בעסק בשנה האחרונה, ייתכן והוא יחויב לעבור לניהול ספרי חשבונות, על פי שיטת הנהלת החשבונות הכפולה. במקרה כזה, כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ מתחילת שנת 2013. כך אפשר יהיה לשלם רק 25% מס על הרווחים בחברה בלי חבות בביטוח לאומי.


היה ויש בכוונתכם לממש נכס מהותי בשנת המס 2013, כגון מכירת קו פעילות, פטנט, מוניטין וכדומה, הרי כשאפשר, כדאי להודיע על הפיכת החברה ל"חברה משפחתית". במקרה זה ישולם מס רווח הון בלבד, במקום מס חברות ומס דיבידנד (כ-48%). במכר מוניטין יחול שיעור מס של 25% בלבד.
בעקבות פס"ד בעניין עיריית מעלה אדומים אשר יוצגה על ידי משרדנו, ולאור העלאת שווי השימוש ברכב צמוד לעובדים, כדאי לשקול ניהול יומן רכב, החל משנת 2013, אשר לפיו יחושב שווי הרכב הצמוד באופן ספציפי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בפסה"ד.


לאור הפרשנות המצמצמת מאד של רשות המיסים להגדרות "רכב תפעולי" ו/או "רכב עבודה" בתקנות הרכב, כדאי לנקוט בכל אמצעי הפיקוח לביסוס נטענה כי הם עונים להגדרות אלו. אחרת, יש לחייב בגינם שווי רכב צמוד או לשלם בגינם מקדמות בשל הוצאות עודפות.


למשכירי דירות למגורים, כדאי לשקול הקדמת קבלת התקבול מדמי השכירות השנה או דחייתו לשנה הבאה, לפי מצב המיסוי הנוכחי שלנו השנה. כשמשכירים דירות מגורים כדאי לבדוק האם סך ההכנסות מההשכרה בשנת 2013 יעלה על התקרה הפטורה ממס לחודש). באם עלה, כדאי לשקול מעבר למסלול 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, בתנאי שהמס ישולם עד ליום 30.1.2013.


כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס, כדי שניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון שצמחו משוק ההון, משבח ממקרקעין או מכל מקור הוני אחר. ההתייחסות לאישורי הבנקים בדבר הרווחים משוק ההון והמס שנוכה במקור, צריכה להיות בשיטת "כבדהו וחשדהו", היות והבנקים אינם מקזזים את כל ההפסדים מהרווחים לצורך חישוב ניכוי המס במקור, ואינם מביאים לידי ביטוי הפסדים מועברים משנים קודמות, כמו כן לא מקוזזים הפסדים מהשקעות באמצעות ברוקרים מחוץ לישראל, וזיכויים אישיים המגיעים לאוכלוסיות מסוימות בשל רווחים בשוק ההון.


בנוסף, כדאי למצות את הניכויים והזיכויים האישיים הניתנים ליחידים כדי ליהנות מהפחתת המס כבר בשנת 2013. שהרי ניכויים וזיכויים שלא ינוצלו באותה שנת מס, לא ניתנים להעברה לשנת הבאה. כדאי להפקיד לקרן השתלמות, כדי למצות את ניכוי המס המגיע בשל הפקדות אלה, לפי התקרות והשיעורים שנקבעו לכך. במיוחד, לאור העובדה שזהו מכשיר ההפקדה היחידי הניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית (שלוש או שש שנים) בפטור מלא ממס.
כדאי לסיים זכאות לתואר אקדמי, או תעודת הוראה או לימודי מקצוע בהיקף של 1,700 שעות, עוד לפני 31.12.2013, כדי לקבל את זיכוי המס המגיע בשל לימודים אלה, כבר מתחילת שנת 2012. כל דחייה לזכאות לתואר תגרום לקבלת הזיכוי רק משנת 2013 ואילך.


הוצאות להשתלמות מקצועית בתחום העבודה, מוכרות לפי הפסיקה האחרונה גם לעצמאים וגם לשכירים. עוד כדאי לשלם למוסד סיעודי בשל החזקת ילד, בן זוג או הורה לפני 31.12.2013, לתרום תרומות למוסד ציבורי מוכר, להשקיע במחקר ופיתוח, בסרטים או בחיפושי נפט ואפילו לנשים בהריון מומלץ ללדת את ילדם במזל טוב לפני תום השנה, כדי לקבל את הזיכוי השנתי בעבורו כבר השנה, לרבות לאבות המאושרים שיקבלו שתי נקודות זיכוי נוספות בגין הילד שייוולד.


אלו לא כל הטיפים לחיסכון במס האפשריים, אבל הם מייצגים את החשיבה הנכונה לקראת סוף שנת המס 2013 והיערכות לתחילת שנת המס 2014.

bottom of page