top of page

תיקון 209 לפקודת מס הכנסה

החל מינואר 2016 יהיה צמצום בהטבות המס הנובעות מהפרשות לפנסיה, גמל וביטוח פנסיוני.

להלן השינויים:

 

 

 

bottom of page