top of page

מס על חודשי הסתגלות - מיסוי בעת פרישה

מיסוי בעת פרישה:

כלל ההכנסות של העובד חייבות במס על פי פקודת מס הכנסה, בין אם מדובר בתשלום חודשי או בתשלום חד פעמי.

 

 

בעת פרישה מעבודה אפשר לקבל הקלות בתשלומי המס. ההטבה במס סוציאלית בעיקרה ולפיה יש להותיר בידו של העובד שנגדע מקור פרנסתו את רוב הסכום לכלכלתו. כדי לקבל את ההטבה במס יש לעמוד בהגדרה "פרישה", כלומר, ניתוק מוחלט של יחסי עובד-מעביד והפסקה מוחלטת בעבודתו של העובד לפרק זמן העולה על שלושה חודשים.

 

 

פרישה וחזרה למקום העבודה בחלוף יותר משלושה חודשים אינה מזכה אוטומטית בפטור ממס. במקרה זה יש להוכיח כי הפסקת יחסי עובד-מעביד הייתה אמיתית ולא מעושה או מגמתית וכי לעובד לא הייתה כל יכולת למנוע את פיטוריו.

 

 

מענקים:

מענק פרישה לעניין הפטור ממס עשוי לכלול: פדיון ימי מחלה, מענק שנים עודפות, מענק הסתגלות, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, השלמת פיצויים ועוד. (פדיון חופשה נחשב להכנסת עבודה ואינו מוגדר מענק פרישה).

 

 

פנסיה:

 

קצבה חודשית אינה נחשבת הכנסת עבודה.

 

 

פטור על פנסיה:

 

פטור, החל מגיל הזכאות, על קצבה חודשית בגובה 35% מהקצבה ועד תקרה של 7,200 שקלים לחודש (כלומר, פטור של עד 2,520 שקלים ראשונים).

 

 

פטור על מענקים:

 

פטור ממס על מענקי הון שהתקבלו עקב פרישה מעבודה הוא בשיעור של משכורת לכל שנת עבודה ולא יותר מ-12120 שקלים לשנה.

 

 

נוסחת השילוב:

 

נוסחה המשלבת בין פטור חלקי על מענק פרישה ופטור חלקי על קצבה.

 

 

פריסה:

 

כדי להקטין את נטל המס על מענקים, אפשר לשקול פריסה רעיונית של כספי המענקים על פני שש שנים לכל היותר (שנת פריסה בעבור ארבע שנות עבודה). הפריסה נועדה לקבוע מדרגת מס שולי נמוכה מהמדרגה הנוכחית לתשלום מס על המענקים. מענקים שהתקבלו אחרי אוקטובר השנה, שנת הפריסה הראשונה שלהם תיקבע לשנה הבאה.

bottom of page