top of page

הגשת דוח שנתי – מס הכנסה – לשנת המס 2017

מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה? מהו המועד להגשת דוח? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי?

 

מח חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה – 2017

יחיד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים, (עפ"י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות הפוטרות אוכלוסיות שונות מהגשת הדוח.

האוכלוסיות הנ"ל כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה ו/או קצבה בסכומים שאינם עולים על -.643,000 ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2017) יצוין, כי אם לעובד יש בן/בת זוג החייב/ת בהגשת דוח, החובה בהגשת הדוח חלה גם על העובד והוא אינו נמנה על אוכלוסיית העובדים הפטורים מהגשת דוח.

 

הכנסות נוספות המחייבות בהגשת דוח שנתי.

 1. 334,000 ₪ הכנסה מדמי שכירות.

 2. 334,000 ₪ הכנסת חוץ.

 3. 334,000 ₪ הכנסה מקצבת חוץ.ק

 4. 637,000 ₪ הכנסה מריבית.

 5. 2,500,000 ₪ הכנסה מניירות ערך, מחזור מכירות.

קיימים מצבים נוספים המחייבים הגשת דוחות למס הכנסה – מקרים אלו יבחנו ע"י משרדי באופן פרטני.

 

המועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה

 1. לפי סעיף 131 יימסר לפקיד השומה לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה.

  • (א) יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון – יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

  • (ב) למיוצגים (לקוחות) במס הכנסה ע"י משרדי קיימת אורכה אוטומטית לתאריכים מאוחרים יותר וזאת לפי אורכות למייצגים.

להלן פירוט המסמכים הדרושים לצורך הגשת הדוח:

הערה:  לאדם נשוי – נדרשים כל המסמכים שיפורטו להלן גם לבן/בת הזוג.

 1. טופס 106 – שכר עבודה – ממקומות העבודה בהם עבדת במהלך השנה.

 2. טופס 106 – פנסיה – למקבלי פנסיה חודשית (קרן פנסיה / חברת ביטוח / פנסיה המפעלית).

 3. אישורים מיוחדים במקרים חריגים על הקלות במס בשל נכות ו/או מחלה קשה.

 4. אישור ניכוי מס במקור מהכנסות נוספות, באם ישנן.

 5. ביטוח לאומי – אישור שנתי על כספים חייבים במס שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, בדרך כלל מדובר בדמי אבטלה או דמי לידה. (אישור שנתי רשמי) שיש לדרוש אותו מהמוסד לביטוח לאומי המפרט את כל התקבולים לרבות הצגת ניכוי מס הכנסה מאותם התשלומים).

 6. חשבוניות מס וקבלות בגין תשלומים עבור ייעוץ מס.

 7. משכנתאות – אישור שנתי לצורך מס עבור תשלום פרמיה לביטוח חיים.

 8. אסמכתאות לתשלום הוצאות אחזקה במוסד של ילד, בן זוג או הורה, ו/או הצהרה בשל ילדים נטולי יכולת. (בכפוף להגדרות בפקודת מס הכנסה).

 9. קבלות על תרומות מוכרות לצורך מס ו/או הוצאות הנצחת זכרו של בן משפחה. (בכפוף להגדות בפקודת מס הכנסה). (יש להקפיד לצרף רק קבלות בהן מצוין במפורש כי הן מוכרות לצורך מס). (מקור או מסמך ממוחשב).

 10. אישורי מס בגין הפקדות בקופות גמל, פוליסות ביטוח חיים וקרנות פנסיה שלא במסגרת העבודה במעמד שכיר,  דהיינו הפקדות במעמד עצמאי בלבד. (יש להקפיד לצרף רק את אישור המס בגין ההפקדות השוטפות באם בוצעו, אין צורך לצרף אישורים להצהרת הון ו/או את כל הדוחות השנתיים של כל הקופות ואין צורך לצרף אישורים בגין תשלומים לביטוח בריאות פרטי או ביטוח סיעודי) יש לדאוג לכך שהאישורים המצורפים לדוח השנתי לא יכללו תשלומים במעמד שכיר אלא רק במעמד עצמאי.

 11. טופס 867 על כל נספחיו – אישורי ניכוי מס במקור מהכנסות מריבית ומרווח הון (בנקים/מוסדות פיננסיים).(מהארץ ומחו"ל).

 12. הכנסות משכר דירה  -  יש לצרף העתק חוזה שכירות בתוקף הרלבנטי לאותה השנה (במידה ואין, יש לצרף הצהרה חתומה על ההכנסות משכר הדירה שנתקבלו במהלך השנה והעתק המחאות שנתקבלו), במידה ושולמו מקדמות מס בגין הכנסות משכר דירה יש לצרף את פנקס המקדמות.

 13. תאריכי לידה של הילדים – עד גיל 19 במידה ויש–  נדרש תצלום ספח ת.ז.

 14. מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של בו/בת הזוג.

 15. פרטי חשבון בנק מלאים – (מספר בנק, סניף וחשבון) (למילוי בטופס למקרה של החזר מס). בצירוף צילום המחאה מבוטלת.

 16. הכנסות משכירות למגורים בחול.

 17. הכנסות משכירות מנכסים עסקיים.

 18. אישור סיום תואר/לימודיים אקדמאים למי שסיים לימודים ב-3 שנים האחרונות.

 19. למתגוררים בישובי ספר, אישור על מגורים בשנת המס.

 20. באם סיימת יחסי עבודה וקיבלת מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורין עדכן אותנו בכך.

 21. באם שילמת מזונות הבא פסק דין ואישור תשלום בפועל.

 22. באן הינך משפחה חד הורית, יש לצרף הצהרה האם הנך מנהל משק בית עם אחר או לבד בשנת המס.

 23. אישור על זכייה בהימורים או זכייה בפרסים – במידה ונוכה מס במקור נדרש להמציא אישור.

 24. אישור על סיום שירות צבאי ב- 3 שנים האחרונות.

 25. באם הינך עולה חדש או תושב חוזר ותיק, הבא אישור על כך.

 26. האם היו לך הוצאות להנצחת קרוב משפחה שנספה במערכות ישראל או בפעולות איבה?

 27. טופס 161 – (פרישה), ואישורי המס שהתקבלו בגין מענקי הפרישה (רצפים, פריסות המענק, מענקים פטורים וכו').

כללי:

משרד הוכהויזר יועצי מס ויועצי פרישה יסייע לך בהכנה, והגשת הדוח על כל נספחיו למס הכנסה. משרדי מייצג בכל הנדרש מול שלטונות מס הכנסה בנוגע לדוחות המס.

bottom of page