top of page

מאמרים

מדרגות מס הכנסה לשנת המס 2022 (שיעור מס שולי)


ונתונים נוספים לשנת המס

הגשת דוח שנתי – מס הכנסה – לשנת המס 2017


מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה? מהו המועד להגשת דוח? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי?

חוברת לסיכום 2017

 

חוברת עזר כדי לצלוח בקלות את סוף שנת 2017

הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים מקנות הטבות


למי זה רלוונטי?

לשכירים שיש להם שכר שאינו מבוטח (חלק השכר שבגינו אין הפרשות סוציאליות של עובד ומעביד) , ההפקדות רלוונטיות לבעלי הכנסות בינוניות ומעלה- בדרך כלל זה יהיה אפקטיבי למי שיש לו רובד ראשוני של שכר מבוטח וחלק שכר נוסף שאינו מבוטח ( רכיבי שכר כגון שווי רכב, מכירות וכו').

שעות עבודה והיעדרות ביום הזיכרון


סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") קובע, כי ביום שלפני חג, שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק, ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום העבודה על 7 שעות. 

גמול בגין עבודה ביום העצמאות

 

סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948 (להלן: "הפקודה") מחיל את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי מנוחה שבועית, גם על מועדי ישראל, כפי שנקבעו בפקודה. כלומר, גם לגבי העסקת עובד במועדי ישראל נדרש היתר משר התעשייה, המסחר והתעסוקה (שר הכלכלה כיום), וכן עבודה במועדים אלה תזכה את העובד בתשלום של 150% לפחות מהשכר.

השיקולים והפעולות - בעת עריכתהסכמים עם פקיד השומה


לעתים, בשל תיאום הוצאות ו/או בשל תוספת הכנסות - אין פקיד השומה מקבל את הצהרתו של הנישום בדוח על ההכנסה.

נערכים הסכמים בשלב ראשון לפני השגה, או בשלב שני לאחר השגה, כדי "לסגור" את תיק הנישום לאותן שנים הנמצאות בדיון.

דא עקא - הנישום נמצא בסביבה, אשר בה מוטלים גם מסים והיטלים אחרים: מס ערך מוסף ודמי ביטוח לאומי [להלן - "מסים"]

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

 

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד (1.91%). אלא אם נאמר אחרת.

מדריך מורחב להחזרי מס בשל הפסדי שוק ההון


כאשר הטילו מס על רווחי הבורסה, כנראה לא לקחו בחשבון שיכולים להיות גם הפסדים בבורסה. המס בשיעור של 20% על הרווחים הריאליים מנוכה כמס במקור אוטומטית עם המימוש. כעת, לאור ההפסדים החריפים בבורסה, מגיע למשקיעים לפחות לקבל את החזר המס שנוכה במקור. במדריך זה, נסקור את מגוון האפשרויות לקבל החזרי מס או הקלות מס עקב ההפסדים.

אישור על תקופת העסקה


לנוחותכם, מצ"ב נוסח עבור אישור על תקופת העסקה

ביקורת ניהול ספרים - מורה נבוכים קצרמי מאיתנו הנהגים לא מכיר את ההרגשה הלא נעימה ואת החשש הנלווה לסימון של שוטר לעצור בצד הדרך. מיד עולות המחשבות: מה עשיתי לא בסדר? היכן רישיון הנהיגה שלי ומסמכי הרכב? וכו'. גם אם מדובר בביקורת רישיונות קצרה ומהירה, עדיין מדובר באירוע שהיינו מעדיפים לוותר עליו.

היערכות לסוף שנת המסשנת המס 2012 מסתיימת ממש בימים אלו. להיערכות נכונה לסוף שנת המס כדאי שבעלי העסקים קטנים וגדולים יפעלו על מנת לצמצם את חבות המס שתחול עליהן בגין שנת המס החולפת, כדי למנוע הפתעות בעתיד עם הגשת הדו"ח השנתי בעוד כחצי שנה.

ראשית, כדאי לערוך בדיקת חבות מס הכנסה על הרווח שנצמח בעסק בשנת 2012, על בסיס דו"ח רווח והפסד האחרון של העסק שיופק ממערכת הנהלת החשבונות. יש לבדוק את גובה סכום המס הצפוי לתשלום (או להחזר) מראש לפי הנתונים הנוכחיים בשנת 2012. כדאי להתאים את שיעור המקדמות למס הכנסה לפי החבות/החזר המס הצפוי, כדי שלא תיווצר חבות מס גדולה או החזר מס גדול בדו"ח השנתי שלא לצורך.

פנסיה חובה

כידוע, החל מיום 1 בינואר 2008, קיימת פנסיה חובה בישראל, בכפוף לתנאים מסוימים. ביום 1 בינואר 2011 עודכן שיעור ההפקדה המינימאלי לפנסיה חובה, מ- 7.5% ל- 10% (חלק עובד ומעביד). להלן רענון העקרונות ועדכון שיעורי ההפרשה.צו ההרחבה הכללי במשק לביטוח פנסיוני מקיף, לפי חוק הסכמים קיבוציים, נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2008. הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בצו ההרחבה, מחייבות עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכל העובדים השכירים במשק.

התחייבות עובד לרישום תקבוליםלנוחותכם מצ"ב נוסח עבור מסמך התחייבות עובד לרישום תקבולים

מיסוי שכיריםמצגת להורדה בנושאים הבאים:

הגדרת "עובד" במוסד לביטוח לאומי, העסקת קרוב משפחה, תשלומי עובד הפטורים מדמי ביטוח לאומי, בעלי שליטה, פריסת תשלומים נוספים, עובדים בחופשה ללא תשלום, תיאום דמי ביטוח לאומי, עובדים בעלי הכנסה נוספת.

מס על חודשי הסתגלות - מיסוי בעת פרישה


באופן כללי, כלל ההכנסות של העובד חייבות במס על פי פקודת מס הכנסה, בין אם מדובר בתשלום חודשי או בתשלום חד פעמי. עוד על מס על חודשי הסתגלות - מיסוי בעת פרישה בעמוד המאמר.

זכויות עובדים בנוגע לטיפולי פוריות, הריון ולידה

העסקת עובדים לאחר גיל פרישה

 

ככלל, חוקי העבודה השונים אינם מבחינים בין עובד רגיל לבין עובד שהגיע לגיל פרישה. לפיכך, עובד אשר הגיע לגיל פרישה ומעוניין להמשיך ולעבוד, אין מניעה להמשיך ולהעסיקו ככל עובד אחר, ללא צורך באישור מיוחד.

תיקון 209 לפקודת מס הכנסה

 

החל מינואר 2016 יהיה צמצום בהטבות המס הנובעות מהפרשות לפנסיה, גמל וביטוח פנסיוני.

להלן השינויים

חוברת לסיכום 2015

 

חוברת עזר כדי לצלוח בקלות את סוף שנת 2015

חידושים בשכר ומיסים לתחילת 2016

 

מידע רב אודות השינויים בשכר ובמיסים עם תחילת שנת 2016

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016 לעצמאיים, שכירים ובעלי שליטה

 

לקראת סיומה של שנת המס 2016 אנו מביאים את הנתונים
להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

bottom of page