top of page

החזר מס

מהו בעצם החזר מס? לצערנו בישראל ישנה בעיית התרשלות גדולה בכל הנוגע למשכורות שכירים, עדין לא מעוגן בחוק כי על כל אזרח להגיש דוח שנתי בכל שנה ובכך לבצע תיאום מס. מכאן נובע כי רוב מקומות העבודה מסתכלים על הכנסת העובדים כחודשית ולא כשנתית. אחריות האזרח לדאוג להכנסותיו.
 

אם מגיעות לך הקלות במס, הינך רשאי לבקש ממעבידך או מפקיד השומה הקלות מס המגיעות לך על פי החוק (בפירוט הקלות במס ניתן לעיין בפרק ו' של החוברת "דע זכויותיך וחובותיך") ובעלון "הקלות במס לשכירים".
 

אם הכנסתך נובעת מכמה מקורות, הינך רשאי לבקש ממעבידך או ממחלקת תיאומי מס במשרד פקיד השומה הקרוב לאזור מגוריך או מייצג (רו''ח, יועץ מס) שהורשה לכך, לערוך לך תיאום מס וכך תימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
שיעור המס הנקבע בתאום המס אינו סופי. חישוב המס הסופי יקבע לאחר הגשת דו''ח שנתי.
דוגמאות להקלות במס - זיכויים (הקטנת מס) בגין ילדים, עולה חדש, תושב ישוב מיוחד, ילד נטול יכולת, זכאות לתואר אקדמי, אדם שחזר למסלול העבודה, תרומה למוסד ציבורי, חייל משוחרר, בוגר שירות לאומי, משפחה חד הורית וכו'.
 
תיאום מס והקלות שיינתנו על ידי מעביד
בקשה להקלות ולעריכת תיאום מס על ידי מעביד תוגש על גבי כרטיס עובד (טופס 115/101) עליו חותם כל עובד עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס. יש להקפיד ולציין מהו מקום העבודה העיקרי שלך, בו ניתנות לך נקודות הזיכוי ומדרגות המס.
רק המעביד העיקרי רשאי להעניק הקלות במס. תיאום מס רשאי לערוך כל מעביד ובהתאם לכך לנכות משכרך את המס.
בבקשה להקלות במס ולתיאום מס ממעביד יש להקפיד ולמלא בדייקנות את הפרטים ולצרף מסמכים מאמתים כמצוין בטופס.
 
תיאום מס והקלות שיינתנו באמצעות פקיד השומה
לקבלת הקלות במס ולעריכת תיאום מס על ידי פקיד השומה, יש למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116) הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך ולמלא הפרטים הנדרשים לפי מהות הבקשה.
בכל בקשה לתיאום מס יש לציין את מספר תיק הניכויים של כל מעביד.
יש לדווח גם על הכנסות מחליפות שכר (כגון: אבטלה, קצבאות חייבות מס מהמוסד לביטוח לאומי).
יש להקפיד ולצרף את המסמכים המבוקשים כמצוין בטופס.
פקיד השומה ייקבע את אחוז המס השנתי שיש לנכות מכלל ההכנסות - באישור ירשם מהו שיעור המס השנתי שהמשלם חייב לנכות במקור.
המבקשים הקלה רק בגין קרוב נטול יכולת ימלאו טופס 116 א ויצרפו טופס 127 (אישור רופא מוסמך בתחום המחלה) ומסמכים מאמתים כנדרש.
יודגש כי משנת 2003 זיכוי עפ''י סעיף 45 ניתן רק בגין ילד נטול יכולת.
לגבי הקלות בגין סיום לימודים אקדמאיים יש למלא גם טופס 119.
לגבי הקלות בגין אדם שחזר למסלול העבודה יש למלא גם טופס 118 (2006-2007).
 
את הבקשות בצירוף מעטפה עם שמך וכתובתך (הכתובת אליה הינך רוצה שישלח תיאום המס), ניתן למסור בעמדת המודיעין או אצל פקידי מחלקת תיאומי מס של כל משרד שומה או לפנות למשרד השומה בשעות קבלת הקהל.
לתשומת ליבך - אם יש לך תיק במס הכנסה, תיאום מס יבוצע במשרד השומה בו מתנהל תיקך.
אם אין לך תיק במס הכנסה והטיפול בבקשה מצריך בירורים נוספים, תיאום המס יבוצע במשרד השומה הקרוב למקום מגוריך.
 

תיאום מס הנערך ע''י מייצגים
אפשרות נוספת לעריכת תיאומי מס אפשרית ע''י מייצג (רו''ח או יועץ מס) הרשאי לייצג נישומים עפ"י סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שע''ם (המחשב של רשות המסים).
תיאומי מס ע''י מייצגים יוגבלו לנישומים אשר הכנסתם ממשכורת נמוכה מ- 144,000 ₪ בשנת המס.
תיאומי מס ע''י מייצגים ייעשו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים:
משכורת, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, ספורטאים (עצמאיים), בוחנים וקיצבה.
 
דוגמאות למסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשות:
• תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל המשלמים.
• אם אין בידך תלושי משכורת יש לצרף מסמך מהמעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
• אישורים על תשלומים אחרים, כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים וכדומה.
• אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה.
• תעודת עולה.
• גמלאים יצרפו לתלושי הקצבה את טופס 161 הכולל אישורים על פיצויים, מענקי פרישה, ימי מחלה, חודשי הסתגלות וכו'.
• אישור תושבות לגבי ישוב בו יש לתושביו הנחות במס טופס 1312א'.
• צילום ''תעודת שחרור מצה"ל" או "שירות לאומי".
• אישור זכאות לסיום לימודים אקדמאים טופס 119.
• קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי.

 

• לידיעתך, אישור על תיאום מס למעביד תקף לשנה שלמה עד ל -31.12 בשנת המס.
• לעיתים מודיעה רשות המסים בתחילת השנה על הארכת תוקף אישור תיאום המס עבור העובד, למעבידים להם הונפק אישור

  בשנה קודמת, עד ל - 31.03 בשנה שאחרי. לפיכך, אם בינואר אתה זקוק לאישור תיאום מס למעבידים אצלם עבדת בשנה קודמת וכל נתוני

  ההכנסות זהים לשנה קודמת, רצוי להמתין ולראות האם ניתנה הארכת תוקף לאישורים הישנים.
• אם קבלת הודעה על הארכת תוקף האישורים שבידך לשנה נוספת, ולא חל שינוי בהכנסותיך או בנתונים האישיים, אינך צריך לערוך

  תיאום מס חדש, אלא הינך יכול להשתמש באישורים שתוקפם הוארך ולהעבירם למעבידים הרלוונטיים.

• אם חל במהלך השנה שינוי בנתונים ששימשו בסיס להקלה או לתיאום המס, יש להודיע על השינוי לפקיד השומה או למייצג שערך את

   תיאום המס או למעבידך אם ההקלה ניתנה על ידו.
• אם אינך עורך תיאום מס, ינוכה מהכנסותיך שלא ממקום העבודה העיקרי מס מירבי.
• בכל בקשה לתיאום מס, יש לציין את מספר תיק הניכויים של כל מעביד.
• לתשומת לבך, תיאום המס נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה ואינו מחליף הגשת דו"ח שנתי. לפיכך, אין לראות בו קביעה

  סופית לחבות המס.


כך מגישים "בקשה להקלה במס" ו"בקשה לתיאום מס":
מסמכים נדרשים להגשה בבקשה להחזר מס :
 
הקדמה-ברצוני לידע אותכם כי ניתן לדרוש החזר מס עד שש שנים אחורה  , כמו כן עדיף להיעזר בבעל מקוצע מוסמך אשר יעשה זאת בשבילכם בכדי שתוכלו לדרוש את מלוא הזכיות שלכם.
1.  הכנסות ממשכורת ו/או קצבה – טופסי 106.
2.  טפסי ניכוי מס במקור מריבית, דיבידנד וניירות ערך בכל חשבונות הבנקים והברוקרים  
     (לרבות חשבונות בחו"ל). הטופס הנדרש מהבנקים בישראל הינו טופס 867.
3. הכנסות אחרות:
    א.  פירוט הכנסות והוצאות לפי מקורותיהן השונים (מעסק או משלח יד, מתגמולי מילואים,  
         מנכס בית וכיו"ב , לרבות בחו"ל).
     ב. דוחות למע"מ, ספר תקבולים ותשלומים, פנקסי חשבוניות ומסמכי הוצאות.
     ג. במידה וברשותך רכב המשמש את עסקך, נא לציין את מד הק"מ שלו לסוף כל שנה בגינה
         נדרש החזר מס.  לצורך זכאותך לפחת על הרכב, תתבקש להמציא את מחיר ותאריך
         הרכישה של הרכב  וכן מסמכי ביטוח חובה ,מקיף ואגרת רישוי.
4.  אישורים על תשלומים סוציאליים בגין כל בני המשפחה:
     א. לביטוחי מנהלים, לקצבה ופנסיה.
     ב. לביטוח חיים.
     ג. לקרן השתלמות.
     ד. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי – אישור זה נמצא בתחילת פנקס התשלומים         
         לכל שנת ביטוח.
5.  אישורים מקוריים על תרומות ששולמו.
6.   אישורים על ניכויים במקור.
7.   פירוט מקדמות ותשלומים אחרים על חשבון המס.
8.   פרטים על הכנסות פטורות בשנות המס (כגון: ממימוש דירת יחיד, ממימוש כלי רכב פרטי,  
      הכנסות משכ"ד למגורים, פדיון קופת גמל, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין פטורים ממס וכו').
9.  אישור על סיום לימודים לתואר אקדמאי או סיום לימודי מקצוע.
10. אישור תושבות באזור פיתוח.

 

לפרטים נוספים ולבדיקת זכאותכם יש לפנות למשרד
 

 

דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק. חלק מהמאמר צוטט מאתר רשות המיסים לישראל
 

 

bottom of page