top of page

"נקודת האיזון" לבעלי שליטה בשנת 2014

עד איזה שכר ישנה כדאיות למשוך כ"משכורת", ומעבר לאותו השכר ישנה כדאיות למשוך כ"דיבידנד".

 

שיעור המס השולי של יחיד עד לשכר של 14,000 ₪ הינו 22%, ובשכר שכזה גם בשילוב של דמי ביטוח לאומי בוודאי ישנה כדאיות למשכורת.

נבדוק בפרק זה לגבי שכר שבין 14,000 ₪ ל- 20,000 ₪, שבגינו ישולם מס בשיעור של 32.4% (בשנת 2014), וכן שכר שבין 20,000 ₪ ל- 41,830 ₪, שבגינו ישולם מס בשיעור של 36% (בשנת 2014).

 

משכורת חודשית של 14,000 ₪ עד 20,000 ₪:

בשכר של 14,000 ₪ עד 20,000 ₪ המס השולי הוא 32.4%, אך יש להוסיף לסכום זה את דמי הביטוח הלאומי.

דמי הביטוח הלאומי (עד לתקרה שהינה בסך של 42,435 ₪ (במונחי 2013). חלק המעביד בדמי הביטוח מעודכן לשנת 2014, במסגרת תיקון 143 לחוק הביטוח הלאומי).

חלק העובד: 11.79% (לבעל שליטה)

חלק המעביד: 6.82% (לבעל שליטה)

 

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל- 14,000 ₪).

במישור החברה: כדי שעלות השכר יהיה 100 ₪, הרי שסכום המשכורת יהיה: 100/1.0682=93.61 ₪.

כלומר, במידה והמשכורת היא 93.61 ₪, ה"עלות" לחברה היא 100 ₪ (לאחר הוספת "חלק מעביד" בביטוח לאומי המשולם ע"י החברה).

משכר של 93.61 ₪ יש להפחית 32.4% מס הכנסה (30.33 ₪), וכן 11.79% דמי ביטוח לאומי (11.04 ₪).

סה"כ נטו ליחיד: 52.24 ₪. סה"כ מס כולל: 47.76%.

כפי שראינו בפרק הקודם, שיעור המס הכולל במשיכת דיבידנד יהיה: 48.55%.

כלומר, ההפרש לטובת משיכת משכורת הוא: 0.79%.

 

משכורת חודשית של 20,000 ₪ עד 41,830 ₪:

בשכר של 20,000 ₪ עד 41,830 ₪ המס השולי הוא 36%, אך יש להוסיף לסכום זה את דמי הביטוח הלאומי.

דמי הביטוח הלאומי (עד לתקרה שהינה בסך של 42,435 ₪ (במונחי 2013). חלק המעביד בדמי הביטוח מעודכן לשנת 2014, במסגרת תיקון 143 לחוק הביטוח הלאומי).

חלק העובד: 11.79% (לבעל שליטה)

חלק המעביד: 6.82% (לבעל שליטה)

נערוך תחשיב לגבי תוספת עלות שכר של 100 ₪ (מעל ל- 20,000 ₪).

במישור החברה: כדי שעלות השכר יהיה 100 ₪, הרי שסכום המשכורת יהיה: 100/1.0682=93.61 ₪.

כלומר, במידה והמשכורת היא 93.61 ₪, ה"עלות" לחברה היא 100 ₪ (לאחר הוספת "חלק מעביד" בביטוח לאומי המשולם ע"י החברה).

משכר של 93.61 ₪ יש להפחית 36% מס הכנסה (33.7 ₪), וכן 11.79% דמי ביטוח לאומי (11.04 ₪).

סה"כ נטו ליחיד: 48.87 ₪. סה"כ מס כולל: 51.13%.

כפי שראינו בפרק הקודם, שיעור המס הכולל במשיכת דיבידנד יהיה: 48.55%.

כלומר, ההפרש לטובת משיכת דיבידנד הוא: 2.58%.

מבחינת שיעורי-המס ישנה כדאיות למשוך משכורת עד ל- 20,000 ₪ בחודש, והיתר למשוך כדיבידנד.

נקודת האיזון היא משכורת חודשית של 20,000 ₪.

הערה: בתחשיבים האלה לא התייחסנו לשיקולים של תשלומי "הפרשות סוציאליות" "על-חשבון-החברה".

bottom of page