top of page

התחייבות עובד לרישום תקבולים

תאריך:________
  שם המעביד: ___________

 

התחייבות העובד – לרישום תקבוליםאני     _________ מס' זהות __________ מצהיר ומאשר את עשר הנקודות להלן:


1. ביום __________ ניתנו לי הסברים מפורטים ע"י בעל העסק באשר לאופן רישום קבלות ללקוחות העסק וצורת הפעלת הקופה הרושמת, לרבות, שיטות הרישום בספרי העסק והבנתי את מהות ההסברים.
 

2. ידוע לי כי עלי לרשום בכל קבלה ו/או בקופה הרושמת כל תקבול בנפרד, מיד עם קבלתו מהלקוח, ידוע לי שהמונח "מיד" הינו רישום מיידי גם במצבי

לחץ.
 

3. הובהר לי, שהרישום בשובר הקבלה ו/או בקופה הרושמת, ייעשה לגבי כל תקבול במזומן, בשיק, בשיק לביטחון, שובר כרטיס אשראי, שטר וכו'. לרבות, פיקדון פירעון חוב עסקי ומכר על תנאי, וכן שיק שהתקבל מחוץ למקום העסק (למעט, שיק/שטר לא סחיר עם תאריך לפקודת צד ג').
 

4. הנני מתחייב לא לרשום את התקבולים בצורה מאולתרת של "קבלה זמנית", אלא אך ורק בשובר קבלה ו/או בקופה הרושמת בעלי מיספור המודפס מראש  במקור.
 

5. הנני מתחייב להפקיד בחשבון הבנק העסקי כל תקבול שקיבלתי, ועד ההפקדה לשמור את  הכסף בקופת העסק בלבד.


6. ידוע לי שאי רישום תקבול מהווה הפרת משמעת חמורה ויהיה ניתן לפטרני אם בעל העסק יערוך ביקורת וימצא כי לא רשמתי ביודעין תקבול מסוים 

בהתאם לחוק.

7. ידוע לי באם לא רשמתי תקבול כלשהוא, יוטל עלי חשד של גניבת כספי העסק והנני צפוי להליכים פליליים.
 

8. בכל מקרה של ביקורת מצד שלטונות המס, הנני מתחייב לדווח על הביקורת מיידית לבעל העסק ולרואה חשבון או ליועץ המס של העסק, לקרוא בעיון את דוח הביקורת ולמסור גרסת אמת בלבד, לאחר בירור כל העובדות לאישורן, לא אמסור כל מידע שאינו אמת או שאינני בטוח בנכונותו מעל לכל ספק.
 

9. ידוע לי כי כל תקבול שלא רשמתי בהתאם לחוק – יחשב אותו סכום להכנסתי האישית והנני אחראי על דיווחה כחלק מהכנסתי האישית לצורכי מס, באותה שנת מס.
 

10. ידוע לי כי עלי להקפיד במיוחד על רישום כל תקבול ואף טעות או רשלנות בתום לב, עלולות שלא להיחשב לסיבה מספקת לאי הרישום.


הנני מאשר כי מהות הדברים ברורה לי ולראיה הנני בא על החתום:

תאריך:____________.

שם העובד:___________.

חתימת העובד:__________.

bottom of page