top of page

פנסיה חובה - רענון ועדכון שיעורי הפרשה

כידוע, החל מיום 1 בינואר 2008, קיימת פנסיה חובה בישראל, בכפוף לתנאים מסוימים. ביום 1 בינואר 2011 עודכן שיעור ההפקדה המינימאלי לפנסיה חובה, מ- 7.5% ל- 10% (חלק עובד ומעביד). להלן רענון העקרונות ועדכון שיעורי ההפרשה.


צו ההרחבה הכללי במשק לביטוח פנסיוני מקיף, לפי חוק הסכמים קיבוציים, נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2008. הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בצו ההרחבה, מחייבות עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכל העובדים השכירים במשק.


להלן עיקרי התנאים לפנסיה חובה בהתאם לצו ההרחבה:


חובת עריכת הסדר פנסיה חובה לכל עובד, לגבר מגיל 21 ולאישה מגיל 20 עד גיל פרישה, שאין חובה לבטחו בהסכם אחר מיטיב, מכוח צו ההרחבה, הסכם קיבוצי ענפי או הסכם עבודה. אין בצו הנ"ל כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכויות העובדים, עליהם חל הסדר פנסיוני מיטיב, לפני הוצאת צו ההרחבה.


• עובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו ההרחבה, מיד בתום שישה חודשי עבודה. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני קיים, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס- כמוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.


להלן שיעורי ההפרשות מהשכר של העובד:
 

 

יצוין כי בהסכם קיבוצי נוסף, אשר עדיין לא הוצא לו צו הרחבה, נקבע שלב נוסף משנת 2014 ואילך, לפיו שיעור ההפקדה הכולל (חלק עובד ומעביד) הינו 17.5% משכר העובד.

bottom of page